JVC AV-21W314 เปิดทำงานแล้วตัด

JVC AV-21W314 เปิดไฟสูงทำงานแล้วตัด วัดไฟ B+=135v ตอนทำงาน +5v =5v ,+12=0v ,8v=0v เช็ค Vin IC973 ไม่มี
สาเหตุ D953 RGP10J

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit