TOSHIBA Model:2506XH ภาพเว้า

TOSHIBA Model:2506XH อาการภาพเว้าเข้ามาทางแนวตั้งทั้งสองด้าน ตรวจสอบในส่วนของภาคพินแอมป์ เห็นตัวคาปาซิเตอร์น้ำยาแตก มีรอยไหม้บริเวณตัวต้านทาน
สาเหตุ CD06 47uf/50V,CD07 470uf/50V,RD01 15 ohm

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit