SAMSUNG CB-5339BV อาการจอมืด มองเห็นภาพลางๆ ไม่มีเสียง

SAMSUNG CB-5339BV อาการจอมืด ถ้าสังเกตุจะมองเห็นภาพลางๆ ไม่มีเสียง เร่งไฟสกรีนหน้าจอเห็นเป็นเส้นราสเตอร์

สาเหตุ R abl 120 Kohm เสียงไม่มีเกิดจากตะกั่วลายปริ้นต์หลวมบริเวณขาไอซีขยายเสียง
รุ่นนี้ต้องระวังฟลายแบคชอบเสียต้องประเมินราคาให้ดี บางครั้งส่งงานไม่ถึงอาทิตย์เครื่องตีกลับอาการฟลายแบคเสีย

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...