SHARP 20GT-17 จอเป็นสีแดง

SHARP 20GT-17 จอเป็นสีแดงทั้งจอแต่มองเห็นภาพ ไม่มีเส้นราสเตอร์ วัดไฟขา R ที่หลอดภาพแรงดันสูงกว่าขาอื่นๆ

สาเหตุ ย้ำตะกั่วลายปริ้นต์อุปกรณ์ SMD ที่แผงหลอด RGB Drive

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...