SHARP 21F-PA18 สีเพี้ยน

SHARP 21F-PA18 สีเพี้ยน ภาพเลอะทั่วทั้งจอ
สาเหตุ RTH ดีเก๊าซิ่ง

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...