TOSHIBA Model:2506XH ภาพเว้า

TOSHIBA Model:2506XH อาการภาพเว้าเข้ามาทางแนวตั้งทั้งสองด้าน ตรวจสอบในส่วนของภาคพินแอมป์ เห็นตัวคาปาซิเตอร์น้ำยาแตก มีรอยไหม้บริเวณตัวต้านทาน
สาเหตุ CD06 47uf/50V,CD07 470uf/50V,RD01 15 ohm

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...