PANASONIC TC-25W99B-M เสียงมาๆหายๆ

PANASONIC TC-25W99B-M  เสียงไม่ออกต้องเปิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเสียงถึงจะมา บางครั้งเปิดทิ้งไว้เสียงก็ไม่มา ถ้าหากเสียงมาแล้วสามารถใชังานได้ตลอดเสียงไม่หายจนปิดเครื่อง
เช็คลำโพงปรากฏว่าไม่ขาด อาการนี้ลองย้ำตะกั่วลายปริ้นต์แล้วยังไม่หาย บางครั้งเปิดลองที่ร้านปรกติแต่พออยู่บ้านลูกค้ากลับมีปัญหา
สาเหตุ ลำโพง 16 Ohm 7W

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...