SANYO CAP2171V เป็นเส้นเดียวกลางจอ

SANYO CAP2171V เปิดเป็นเส้นเดียวกลางจอในแนวนอน ทำการย้ำตะกั่วลายปริ้นต์ในขั้นแรกเนื่องจากสภาพตะกั่วร้าวทั่วทั้งแผงวงจร ลองเปิดดูปรากฏว่าอาการยังเหมือนเดิม
เช็คไฟเลี้ยงไอซีเวอร์มาปรกติ เช็คเวอร์โย้คไม่ช็อตรอบและไม่ไหม้
สาเหตุ IC VER LA7830

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...