SHARP 21F-PA14 เปิดแล้วตัด

SHARP 21F-PA14 เปิดแล้วตัด ตรวจสอบเบื้องต้นเจอ C513 ค่า 1,000uf/35V ระเบิดเช็คไอซีเวอร์เอ้าท์ IC501 LA78040N เสียตามไปด้วยอีกตัว เช็คไฟเลี้ยงไอซีเวอร์เอ้าท์ขา2 +Vcc มา
ปรกติหลังจากที่เปลี่ยนตัวเสียและเปิดเครื่องลองผลปรากฏว่าเครื่องยังตัดอยู่
สาเหตุ โย้ค เบอร์ HA158WJ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...