SAMSUNG CS-21M16MN มีภาพแต่ไม่มีเสียง

SAMSUNG CS-21M16MN  อาการมีภาพปรกติแต่เสียงไม่มี เป็นทั้งการใช้งานทางช่องเอวีและการใช้งานในช่องเคเบิ้ล เช็คไฟเลี้ยงไอซีภาคขยายเสียงมีปรกติเช็คไอซีขยายเสียงไม่เสีย
วิธีแก้โดยการเข้าไปปรับที่เซอร์วิสโหมด วิธีเข้าเซอร์วิสโหมดมีวิธีดังนี้ กด power--info--menu--mute--power แล้วไปปรับระบบเสียงจาก mono เป็น stereo หรือ stereo เป็น mono จากนั้นกด menu แล้วตามด้วย power

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...