LG 21FU4BB ภาพขยายล้นจอ

LG 21FU4BB อาการมาตอนแรกเปิดติดมีเสียงแต่ไม่มีภาพ ปรากฏเส้นเดียวกลางจอในแนวนอน เช็คไฟเลี้ยงเวอร์เอ้าท์มาปรกติ ตรวจสอบเวอร์โย้คไม่เสีย สาเหตุเกิดจากไอซีเวอร์เอ้าท์
เบอร์ LA78141 เสีย หลังจากที่ซ่อมอาการเส้นเดียวกลางจอหายแต่เวลาต่อสัญญาณวีดีโอจะปรากฏภาพขยายออกมาจนล้นจอ
สาเหตุ C406= 273/630V

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...