FAMILY 21FA11 เส้นเดียวกลางจอ

FAMILY 21FA11 อาการเปิดติดเป็นเส้นเดียวกลางจอ แท่นนี้ใช้ไอซีเวอร์เวอร์ เบอร์ STV8172A ได้วัดแรงไฟตามขาไอซีเวอร์ได้ปรกติทุกจุด ตรวจสอบโย้คไม่เสีย ทดลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ปรากฏว่าอาการไม่เปลี่ยนแปลง

 รุ่นเครื่องที่ซ่อม

 สาเหตุเกิดจาก C457= 2,200uf/25V
หลังจากที่เปลี่ยนภาพมาปรกติ เพิ่มเติมเปลี่ยน C452 และ C563 =470uf/35V เนื่องจากดูสภาพแล้วจะอยู่ได้อีกไม่นานและเพื่อเป็นการป้องกันอาการเดิมตีกลับ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...