เทียบแท่น TV PANASONIC

PANASONIC
รุ่น (MODEL)

TC-14B1_______ __MX -1
TC-14B1B________ MX -1
TC-14K2_______ __MX -1
TC-14Z3_______ __MX -1
TC-14B1X_______ MX -1
TC-14L3X _______ MX -1
TC-14L3T_______ MX-2
TC-14L2M_______ MX-2
TC-14Z2_______ MX-2
TC-14V50X_______ MX-2
TC21B1_______ MX-2
TC-21B1B_______ MX-2
TC-20Z1X_______ MX-2
TC-21B1h_______ MX-2
TC-21L3_______ MX-2
TC-21L3X_______ MX-2
TC-21B1T_______ MX-2
TC -21K_______ MX-2
TC-25V20_______ MX-2
TC-25V20AV_______ MX-2
TC-20V50_______ MX-2
TC-25V20R_______ MX-2
TC- 21GF10_______ MX-2
TC-25V50________ MX-2A
TC-25V50AV________ MX-2A
TC-29V50________ MX-2A
TC-29V50AV________ MX-2A
TC-29V50BS________ MX-2A
TC-29V50X________ MX-2A
TC-14V50BH________ MX-3
TC-14S10________ MX-3
TC-14S10H________ MX-3
TC-14NB________ MX-3
TC-14A-M________ MX-3
TC-20X2________ MX-3
TC-20X2X________ MX-3C
TC-20S ________ MX-3C
TC-20X2H________ MX-3C
TC-21D10BK________ MX-3C
TC-21S10________ MX-3C
TC-21S10X________ MX-3C
TC-21V50AV________ MX-3C
TC-21F1B________ MX-3C
TC-21S94B________ MX-3C
TC-21RF2B________ MX-3C
TC-21S95B________ MX-3C
TC-25D10H________ MXZ4
TC-25D1010AV________ MXZ4
TC-25D10T________ MXZ4
TC-25D10AT________ MXZ4
TC-21S97B________ MXZ4
TC-21S99B________ MX-5A
TC-25AH________ MX-5A
TC-25A1AH________ MX-5A
TC-29A1H________ MX-5A
TC-29A1AH________ MX-5A
TC-14N5______________MX-5A
TC-20X3B________ MX-5N
TC-21S98B________ MX-5N
TC-14NS20B__________MX5N
TC-34S200B________ MX-6
TC-29S200B________ MX-6
TC-29V1X________ M16M
TC-29V1R________ M16M
TC-26V2H________ M16M
TC-29V2X________ M16M
TC-33V2X________ M16M
TC-33V1X________ M16M
TX-26V2X________ M16S
TX-29V2M________ M16S
TX-33V1M________ M16S
TVC-29V3R________ M16S
TX-25V30X________ M16S
TX-29V30X________ M16S
TX-33V30X________ M16S
TX-33GF30X________ M16S
TC-29V30________ M16S
TC-29V30P M16MV3________ M16S
TC-29V20________ M16S
TX-21T1M / TVC________ M16S
TX-33GF15X________ M17
TX-25GF10X________ M17
TX-29GF10X __________M17
TX-25GV10X________ M17V
TX-29GV10X M17_____M17V
TC-24WG12H________ M17W
TC-28WG12X________ M17W
TX-32WG15X________ M17W
TC-29GA30B________ M18W
TC-29GA35B________ M18W
TC-29GA30NB________ M18W
TC-29GA35NB________ M18W
TC-33GF80B M18________ M18W
TC-33GF85________ M18W
TC-33GF80NB________ M18W
TC-33GF85NB________ M18W
TC-28WG22H________ M18W
TC-28WG25H________ M18W
TC-32WG25X________ M18W
TX-323WG100X______MD1
TC-29P12B___________MD2L
TX-33P100X_________ MD2
TX-29P100X_________ MD2
TX-47WG25H_________E1W
TX-47WG25X _________E1W
TX-51P15H_________ E1W / E3
TX-43P15X E3_________E1W / E3
TX-43GF85X_________E2
TX-43GF85M_________E2
TX-51GF85H_________E2
TX- 51GF85X_________E2
TC-29FX16B ______GP41

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...